Trang chủ>Giới thiệu>Mục tiêu phát triển

Mục tiêu phát triển

Trong công ty có thể thay đổi bất kỳ điều gì ngoài giá trị nền tảng. Đây là những nguyên tắc trong công việc của chúng tôi và tất cả nhân viên của Mayeptraicay.vn được định hướng, dẫn dắt bởi những nguyên tắc này.

 

Living Internet

Luôn suy nghĩ và làm mi vic tp trung vào internet. Phát trin tt c sn phm, dch v thông qua internet. Vì internet chc chn s là 1 phn tt yếu trong cuc sng. Và dch v ca chúng tôi s luôn đi cùng vi điu đó đ mang li nhng tri nghim, nhng giá tr tuyt vi nht cho khách hàng.

 

Không bao gi tha mãn vi bn thân

Tt c thế gii vn luôn phát trin, nếu dng li chúng ta s tht bi. Vì vy cn luôn sáng to và ci tiến, đt ra mc tiêu cao hơn, làm mi vic nhanh hơn, bng tt c kh năng ca mình. Đ ngay hôm nay mang li nhng giá tr đóng góp cho xã hi tt hơn ngày hôm qua.

 

Luôn suy nghĩ như khách hàng

Khách hàng là ông ch duy nht. Chúng tôi luôn lng nghe khách hàng, đt đa v ca mình vào khách hàng và đáp ng trên mong đi ca khách hàng. Chúng tôi bt đu t khách hàng và t đó xây dng, phát trin công vic.

 

Đào to, kế tha và phát trin

Cho mi người cơ hi, quyn hn và li ích tương ng vi năng lc đ phát trin, thành công cùng công ty. Đ mi cng s đu cm nhn được giá tr bn thân, ý nghĩa trong công vic và cuc sng. Đ tiến ti nhng mc tiêu cao hơn.

 

Câu thn chú trong công vic "Đáp ng trên s mong đi"

Chúng tôi luôn hướng đến nhng điu tuyt vi nht. Vì vy luôn mong mun đáp ng vượt trên tt c s mong đi ca khách hàng. Và đó là điu có ý nghĩa nht, hnh phúc nht đi vi chúng tôi.